Tag Archives: มหานครปารีส

Versailles-Palace

พระราชวังแวร์ซายส์ ฝรั่งเศส

แต่เดิมเมืองแวร์ซายส์เป็นแค่เมืองเล็กๆ ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขา เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ทรงมีพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายส์เหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์